Cookie beleid Full Speed

De website van Full Speed is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Statement D.S.V. Full Speed

Privacy Statement D.S.V. Full Speed

D.S.V. Full Speed verwerkt persoonsgegevens. Van je lidmaatschap, van leveranciers en van vrijwilligers, medewerkers en andere belanghebbenden.
 

Natuurlijk nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze veilig bewaard zijn.
Om dit te borgen houden we ons nauw aan het Privacy Statement. Hierin staat hoe wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), die in de hele EU wettelijk van kracht is.
Zo weet je dat jouw gegevens veilig zijn en niet worden gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn.

D.S.V. Full Speed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

D.S.V. Full Speed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als D.S.V. Full Speed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden (klanten) of leveranciers

Persoonsgegevens van leden (klanten) of leveranciers worden door D.S.V. Full Speed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;


Voor deze doelstelling(en) kan D.S.V. Full Speed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht, voor de juiste teamindeling;
 • Kopie ID, verplicht door KNVB voor leden van 16 jaar en ouder;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens (IBAN + tenaamstelling) voor automatische incasso contributie.


D.S.V. Full Speed gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om en zal deze alleen gebruiken voor strikt noodzakelijke doeleinden.

De persoonsgegevens worden door D.S.V. Full Speed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief, diverse informatieboekjes en andere media waarmee informatie verstrekt kan worden

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Full Speed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.


Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier voor de Nieuwsbrief;
 • Het informeren van de activiteiten door het jaar heen.

Voor deze doelstelling(en) kan D.S.V. Full Speed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
 • Toestemming om (actie)foto’s van u en/of uw kind te gebruiken voor uitingen van pr en informatie

Deze persoonsgegevens worden door D.S.V. Full Speed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men lid is en daarna tot de wettelijke maximale termijn van 2 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten, belanghebbenden en/of andere geïnteresseerden (bijvoorbeeld sponsors)

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten, belanghebbenden en/of geïnteresseerden, worden door D.S.V. Full Speed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, email en/of via koppeling op social media, zoals bijvoorbeeld LinkedIn; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.S.V. Full Speed de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door D.S.V. Full Speed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten, belanghebbende en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door D.S.V. Full Speed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan D.S.V. Full Speed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens (IBAN + tenaamstelling).

 

Deze persoonsgegevens worden door D.S.V. Full Speed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierna beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met alle partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard conform de AVG-wetgeving de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Conform de AVG verwerken wij van kinderen/jongeren onder de 16 jaar alleen persoonsgegevens als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

D.S.V. Full Speed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens D.S.V. Full Speed van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

D.S.V. Full Speed

Kerkpolderweg 5

2625 EB Delft

Email: [email protected]Download het Privacy Statement als pdf hier.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!